• Trên đây là bảng giá niêm yết của trung tâm. Tuy nhiên hiện tại giảm 30% với sinh viên và người đi làm.